464 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

TEM NỘI DUNG MỞ RỘNG